Amanda Seyfried  (อแมนด้า ไซย์ฟริด)

Amanda Seyfried (อแมนด้า ไซย์ฟริด)

ชื่ออังกฤษ:

Amanda Seyfried

ชื่อไทย:

อแมนด้า ไซย์ฟริด

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

161 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

เพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานหนังของ : Amanda Seyfried (อแมนด้า ไซย์ฟริด)

Anon อานอน แหกกฎล่า ฆ่าล้ำอนาคต ปี 2018 IMDB:6.0

เรื่องราวในโลกอนาคต มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับการฝัง คอมพิวเตอร์ชีวภาพ (biosyn computer) ที่จะบันทึกทุก...

6.0 IMDB Rating